เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ผู้บริหาร

คณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
Emeritus Professor Suwat Chariyalertsak, MD.,Dr.PH.

รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
Assoc. Professor Dr. Waraporn Boonchieng