โปรแกรมจองห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.

กรณีการประชุมของผู้บริหาร ให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้บริหารเป็นลำดับแรก

เพื่อความเรียบร้อยของการจองห้องประชุม ขอความกรุณาเว้นช่วงการใช้ห้องประชุม 30 นาที
ประเภทห้องประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 | ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 | ห้องประชุมเล็ก (ด้านใน) ชั้น 2 | ห้องประชุมเล็ก (ด้านนอก) ชั้น 2
สถานะจากผู้ดูแล : ทราบ |   ตรวจเช็คห้องประชุมหลังใช้งานแล้ว