เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ระดับปริญญาโท
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 160,000 บาท
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 250,000 บาท
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 250,000 บาท
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท


ระดับปริญญาเอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรการศึกษา จำนวน 400,000 บาท