ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบที่ 2) >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://cmu.to/Rj5ax