รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตร 3 ปี ***รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม**** @ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ (ประธานหลักสูตร) 081-5959638 @คุณสิรีธร พรมทอง (นักวิชาการศึกษา) 053-942504 @คุณพลพัฒน์ ไชยคำหล้า (นักวิชาการศึกษา) 053-942518 รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย